Đá lát nền

Tên SP: Đá băm sa thạch 30x60x2cm
Tên SP: Đá sa thạch láng 30x60x2cm
Tên SP: Đá băm trắng 30x60x2cm
Tên SP: Đá sa thạch khò - láng 30x60x2cm
Tên SP: Đá granite tím hoa cà - trắng suối lau 30x60x2cm
Tên SP: đá băm bông mai mài viền 30x60x2cm
Tên SP: đá bazan khò 30x60x2cm
Tên SP: đá đen huế khò nhám 30x30x2cm
Tên SP: đá đen huế thô 30x60x2cm - 30x30x2cm
Tên SP: đá cubic đà nẵng 10x10x5
Tên SP: đá ánh kim 30x60x2cm
Tên SP: đá băm xanh rêu 30x60x2cm
Tên SP: đá băm ánh kim 30x60x2cm
Tên SP: đá bazan khò 30x60x2cm
Tên SP: đá sọc dưa đen 30x60x2cm
Tên SP: đá xanh rêu láng 30x60x2cm
Tên SP: đá sọc dưa 30x60x2cm
Tên SP: đá sọc dưa 30x60x2cm
Tên SP: đá trắng phù mỹ 30x60x2cm
Tên SP: đá băm xanh rêu mài viền 30x60x2cm
Tên SP: đá sọc dưa 30x60x2cm
Tên SP: đá suối lau khò 30x60x2cm
Tên SP: đá granite vàng nhạt khò 30x60x2cm
Tên SP: đá xanh phù mỹ khò 30x60x2cm